Standpunten

Zoeken

Autoverkeer

Voor duurzaam en veilig gebruik van de ruimte, is voor de PvdA een belangrijk punt om de dorpen autoluw en op een verantwoorde manier toegankelijk te maken.

Lees verder

Bestuur

De gemeentelijke organisatie moet haar taken goed kunnen uitvoeren, zoals van een dienstverlenende organisatie door de burgers verwacht mag worden.

Lees verder

Boerenbedrijven

De boerenbedrijven vormen het hart van ons open veenweidegebied. Boeren op verantwoorde, economisch rendabele manier, rekening houdend met dierenwelzijn.

Lees verder

Cittaslow

Cittaslow gaat veel verder dan lokale producten, het beschermen van het landschap en het koesteren van ons erfgoed.

Lees verder

Communicatie

Inwoners moeten goed op de hoogte zijn van rechten en plichten. Informatie moet goed vindbaar zijn en processen dienen duidelijk en transparant te zijn.

Lees verder

Energie

Het stimuleren van burgers, bedrijven en overheden om bij bouwen en verbouwen rekening te houden met duurzaamheid, is en blijft een belangrijke zaak.

Lees verder

Fietsen

Fietsen past bij Cittaslow gemeente Midden-Delfland: naar school of naar werk, maar ook recreatief fietsen in ons mooie, open landschap.

Lees verder

Klimaat

Binnen het bebouwde gebied wordt het steeds lastiger om grotere hoeveelheden water snel af te voeren.

Lees verder

Natuurbescherming

De PvdA kijkt niet alleen naar de gebruikswaarde van de natuur maar heeft aandacht voor het behouden van de zelfstandige waarde.

Lees verder

Ontmoeten, groen en spelen

De PvdA streeft naar meer zichtbare ruimte om te spelen en elkaar te ontmoeten.

Lees verder

Openbaar vervoer

Elke inwoner van Midden-Delfland moet toegang hebben tot bereikbaar, hoogwaardig openbaar vervoer, ook mensen die minder goed ter been zijn.

Lees verder

Ouderen

Mensen worden steeds ouder, zo ook de inwoners van Midden-Delfland. Dat gaat gepaard met specifieke problemen. 

Lees verder

Parkeren

Ruimte binnen de kernen is schaars. Daardoor is er een parkeerprobleem voor auto’s.

Lees verder

Schulden

Schulden kunnen een bron van uitzichtloosheid zijn. De PvdA is van mening dat de gemeente er alles aan moet doen om te voorkomen dat mensen in deze uitzichtloze situatie komen.

Lees verder

Toegankelijkheid

Voetpaden moeten veilig zijn, gescheiden van het overige verkeer en goed toegankelijk. Alle gebouwen met een openbare functie moeten toegankelijk worden voor alle burgers.

Lees verder

Toerisme

De schoonheid van het gebied willen we graag met elkaar delen en aan anderen tonen. Onze gemeente is echter niet geschikt voor massatoerisme.

Lees verder

Veiligheid

Buiten handhaving en hulpverlening ziet de PvdA ook het belang in van burgerparticipatie met betrekking tot het onderwerp veiligheid.

Lees verder

Vitale Dorpen

Om de dorpen leefbaar te houden zal er, buiten de bestaande woningvoorraad, geinvesteerd moeten worden in voorzieningen en initiatieven vanuit de inwoners.

Lees verder

Vrijwilligers

Vrijwilligers leveren een grote bijdrage aan de vitaliteit van de dorpen. De PvdA wil inwoners nadrukkelijker betrekken bij de lokale mogelijkheden en kansen,

Lees verder

Werkloosheid

Als mensen te lang geen betaalde baan hebben, neemt de kans sterk af dat ze ooit actief kunnen worden. 

Lees verder

Wonen

De huidige woningvoorraad kan aangepast en vernieuwd worden, waarbij gestreefd wordt naar het maximaliseren van het aantal betaalbare woningen.

Lees verder

Zorg

PvdA Midden-Delfland vindt maatwerk in de zorg noodzakelijk. Mantelzorger zijn is geen keuze. Mantelzorgers moeten daarom door de gemeente goed ondersteund worden.

Lees verder